Stòras Rannsachaidh Soillse / Gaelic Small Research Fund

27 Apr 2011 in Gaelic

Soillse – the National Research Network for the Maintenance and Revitalisation of Gaelic Language and Culture – is opening its Small Research Fund for research proposals for 2011.

Iain Campbell the Senior Research Manager for Soillse said: “The principal aim of the fund is develop the research capacity of existing and potential researchers within the Soillse academic partnership. However, it is also expected that researchers from within the Soillse academic network will work on collaborative research projects with other Higher Education institutions and organizations/individuals that have an interest in the revitalization of Gaelic. Creating a collaborative research environment will enable knowledge exchange, develop research expertise and capacity and create a greater awareness of the dynamics of Gaelic development. Such a partnership will contribute to building Gaelic language-based research capacity by engaging individuals and groups in projects which they would otherwise not have participated”.

All research proposals will be considered as long as they relate to some aspect of Gaelic language use and development. For example, research proposals can be submitted in relation to how Gaelic is used within the community and/or the family; how people identify with Gaelic and their own levels of self-confidence in learning and speaking the language, the appropriateness of public policies as they relate to promoting the use and learning of Gaelic in Scotland; and the impact of technology in supporting Gaelic learning and development.

Joint-applications for funding support from schools and community groups in collaboration with the academic institutions participating in Soillse are particularly welcomed.

The Soillse Research Fund will provide support for research projects up to the value of £3,000. Each project will also need an additional 40% of match funding to the value of the grant received from the Research Fund. It is expected that a minimum of 5 awards will be made from the Soillse Research Fund this year.

The closing date for applications is 17th June 2011 and all projects must be completed by end December 2011.

An application form and more information is available on the website at: http://www.soillse.ac.uk

Further support and information is available from Iain Campbell on 01471 888 559 or by emailing fios@soillse.ac.uk

Source: Sabhal Mòr Ostaig

Tha Soillse – Lìonradh Nàiseanta Rannsachaidh airson Glèidheadh agus Ath-bheothachadh na Gàidhlig – a’ cur Stòras Rannsachaidh air bhog airson taic a thoirt do phròiseactan beaga a bhios a’ rannsachadh chuspairean ceangailte le ath-bheothachadh na Gàidhlig.

Thuirt Iain Caimbeul, Àrd-Mhanaidsear air a’ phròiseict Soillse: “Tha e na prìomh amas aig an Stòras seo leasachadh a dhèanamh air comasan rannsachaidh na co-bhuinn acadaimigich a tha obair aig Soillse, am measg luchd-rannsachaidh a tha, agus feadhainn a dh’fhaodadh a bhi, an-sàs an obair a’ cho-bhuinn. Thathas cuideachd ge-tà a’ sùileachadh gun tèid pròiseactan luchd-rannsachaidh lìonra acadaimigich Shoillse a chumail ann an compàirteachas le institiudan foghlam àrd-ìre eile is le buidhnean neo daoine aig a bheil ùidh ann an ath-nuadhachadh na Gàidhlig. Tha Soillse ag obair air siostaman is dòighean rannsachaidh ùra a stèidheachadh air bun-stèidh chompàirteachail, far an thèid barrachd eòlais is fiosrachaidh a sgaoileadh, piseach a thoirt air comasan is sàr-sgilean rannsachaidh agus far am bi barrachd tuigse ga cruthachadh air fìor mhodhan-obrach leasachadh na Gàidhlig”.

Thig beachdachadh air a h-uile tagradh rannsachaidh cho fad ‘s a tha an tagradh ceangailte le cuspairean a tha a’ toirt sùil air cleachdadh no ath-nuadhachadh na Gàidhlig. Mar eisimpleir, dh’fhaodadh tagraidhean a thighinn a-steach air cuspairean ceangailte le ciamar a tha a’ Ghàidhlig air a cleachdadh ann an coimhearsnachdan neo ann an teaghlaichean; cuspairean a tha sgrùdadh dearbh-aithne agus fèin-mhisneachd anns a’ chànain; a’ bhuaidh a tha aig poileasaidhean poblach air leudachadh agus ath-nuadhachadh na Gàidhlig; agus dè a’ bhuaidh a tha aig teicneòlas air ionnsachadh agus air ath-bheothachadh na Gàidhlig.

Bidh fàilte mhòr air tagraidhean co-obrachaidh bho sgoiltean agus buidhnean coimhearsnachd ann an co-phàirt leis na h-oilthighean a tha a’ gabhail pàirt ann an Soillse.

Bheir Stòras Rannsachaidh Shoillse taic airgid suas gu £3,000 do phròiseactan rannsachaidh fon sgeama seo. Feumaidh tagraidhean cuideachd teachd a-steach eile luach 40% a chur leis an airgead taic a gheibh am pròiseact bho Stòras Rannsachaidh Shoillse. Am bliadhna, thathar an dùil ri 5 pròiseactan a mhaoineachadh bho an Stòras Rannsachaidh seo.

Bu chòir na h-iarrtasan a bhith a-staigh aig Soillse ro 17 An t-Og-mhios 2011 agus feumaidh na pròiseactan a bhith crìochnaichte ro dheireadh An Dùbhlachd 2011.

Airson foirm-iarrtais agus tuilleadh fiosrachaidh theiribh chun na làrach-lìn: http://www.soillse.ac.uk

Gheibhear cuideachd tuilleadh fios agus taic bho Iain Caimbeul air 01471 888559 neo tro phost-d aig fios@soillse.ac.uk

Source: Sabhal Mòr Ostaig