North Skye community opens its doors to Gaelic learners

17 May 2011 in Gaelic, Highland

The township of Flodigarry in the north end of Skye will open its doors to enthusiastic learners of Gaelic this summer as part of an outreach project with Sabhal Mòr Ostaig UHI.

From the 13th – 17th June people wishing to improve their spoken Gaelic will have the opportunity to meet and converse with local Gaelic speakers from Flodigarry in a five-day programme of cultural and community based activities.

This will include daily tours of the area with visits to museums and sights of special historical interest and a look at the traditions and current practices of the local crofting community. Gaelic poet and writer, Maoilios Campbell, will lead workshops in creative writing, poetry and the short story, along with a study of the local dialect. There will also be the opportunity to learn from locals with specialist knowledge in subject such as palaeontology and the place names of North Skye.

Alasdair MacKay, Short Course Leader at Sabhal Mòr Ostaig said: “Following on from the success of last year, we are delighted to be offering this unique opportunity to students in partnership with the Flodigarry Township Trust.

“This course is ideal for anyone wishing to reach fluency in Gaelic who may have, for one reason or another, reached a plateau and would like the chance to speak Gaelic in a natural, day to day, manner. It is an invaluable opportunity for learners to spend time within a traditional Gaelic speaking community in one of the most beautiful places in Scotland.”

The cost of the five-day programme in Flodigarry is £160. For further information or to book a place call 01471 888242 or email goirid@smo.uhi.ac.uk

Source: Sabhal Mòr Ostaig

Gaelic version

Cùrsa sònraichte ga thairgsinn do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ann am Flòdaigearraidh

Thèid cùrsa sònraichte a thairgsinn do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig as t-samhradh a tha ga chur air dòigh le Sabhal Mòr Ostaig agus muinntir Fhlòdaigearraidh sa cheann-a-tuath an Eilein Sgitheanaich.

Bidh cothrom aig luchd-ionnsachaidh seachdain thlachdmhòr a chur seachad le muinntir na sgìre ag ionnsachadh mu chànan agus mu chultar an àite. Tòisichidh an cùrsa air Diluain 13 An t-Ògmhios le prògram slàn de thachartasan a’ dol gu Dihaoine 17mh.

Bithear a’ gabhail cuairt den sgìre a h-uile latha agus bidh tursan ann gu taighean-tasgaidh is àiteachan sònraichte eachdraidheil far am faigh oileanaich ionnsachadh bho shàr eòlaichean na sgìre ann an cuspairean a leithid eòlas air fosailean agus ainm-eòlas ceann-a-tuath an Eilein. Nì an cùrsa sgrùdadh air coimhearsnachd chroitearachd Ghàidhlig na sgìre sa, a dualchas is mar a tha i san latha an-diugh agus air cuid de na rudan a tha a’ toirt buaidh air a’ choimhearsnachd seo. Bidh cuideachd bùithtean-obrach ann còmhla ris a’ bhàrd chliùiteach, Maoilios Caimbeul, air sgrìobhadh cruthachail, bàrdachd, sgrìobhadh sgeulachdan goirid agus dualchainnt na sgìre sa.

Thuirt Alasdair MacAoidh, Manaidsear nan Cùrsaichean Goirid aig Sabhal Mòr Ostaig: “Shoirbhich leinn gu mòr leis a’ chùrsa seo an-uiridh agus tha sinn air leth toilichte gum b’ urrainn dhuinn an aon chothrom a thoirt do dh’oileanaich a-rithist am-bliadhna an co-bhoinn le Urras Baile Fhlòdaigearraidh.

“Bhiodh an cùrsa seo glè fhreagarrach do dhuine sam bith a tha airson piseach a thoirt air an cuid Gàidhlig ann an coimhearsnachd far a bheil i ga bruidhinn bho latha gu latha. ‘S e cothrom air leth a th’ ann do luchd-ionnsachaidh ùine a chur seachad le daoine aig a bheil Gàidhlig bhrèagha ann an àite cho bòidheach is a th’ ann.”

Tha an cùrsa ann am Flòdaigearraidh a’ cosg £160 airson còig latha. Cuiribh fios gu 01471 888242 no goirid@smo.uhi.ac.uk  airson àite a ghlèidheadh air a’ chùrsa no tuilleadh fhaighinn a-mach mu dheidhinn.