Minister for Gaelic visits Sabhal Mòr Ostaig on Skye

2 Aug 2011 in Gaelic, Highland

Professor Boyd Robertson, Principal of Sabhal Mòr Ostaig UHI, welcomed Alasdair Allan MSP to the National Centre for Gaelic Language & Culture on the Isle of Skye recently, in his first visit as Minister for Gaelic.

The Minister met with managers of the College and was given a tour of facilities and projects including national projects Tobar an Dualchais and Faclair na Gàidhlig and the multimedia and design company, Cànan, which organises the annual Film G competition.

The Minister viewed an exhibition by visual artist Ross Henriksen, who is coming to the end of a 3-month residency programme at Sabhal Mòr Ostaig supported by Creative Scotland, and he also met with parents and children from the local community who use the Gaelic childcare facility, Fàs Mòr.

Professor Robertson said: “We are delighted to welcome the Minister and to offer him the opportunity to meet with staff and become acquainted with the College. There are great many projects and activities at Sabhal Mòr Ostaig which promote and encourage the Gaelic language and culture at a local, national and international level.

“As the National Centre for Gaelic Language & Culture we look forward to working with the Minister and with the Scottish Government to take forward their aspirations for the Gaelic language and to increase the number of Gaelic speakers at every level.”

Gaelic version

Ministear na Gàidhlig air chuairt aig an t-Sabhal Mhòr

Chuir An t-Ollamh Boyd Robasdan fàilte chridheil air Alasdair Ailean BPA don t-Sabhal Mhòr o chionn ghoirid is e a’ tadhal air a’ Cholaiste airson a’ chiad uair on a chaidh e a chur na dhreuchd mar Mhinistear airson na Gàidhlig.

Fhuair am Ministear cothrom coinneachadh ri luchd-stiùiridh na Colaiste agus cuairt a chuir air cuid de ghoireasan agus phròiseactan na Colaiste, Tobar an Dualchais, Faclair na Gàidhlig agus a’ chompanaidh Cànan, a tha ruith na farpais FilmG, nam measg. Sheall e air taisbeanadh leis an neach-ealain Ross Henriksen, a tha air mhuinntireas aig an t-Sabhal air sgeama a tha ga ruith le Alba Cruthachail, agus choinnich e ri pàrantan agus clann òga a tha a’ dol gu Fàs Mòr, ionad cùram-cloinne Gàidhlig na sgìre.

Thuirt An t-Oll. Robasdan: “Tha sinn fìor thoilichte fàilte a chur air a’ Mhinistear agus cothrom a thoirt dha eòlas a chur air an t-Sabhal agus coinneachadh ri luchd-obrach. Tha mòran rudan inntinneach a’ dol aig a’ Cholaiste an lùib a’ chànain agus a’ chultair a tha a’ togail ìomhaigh na Gàidhlig anns a’ choimhearsnachd agus air feadh an t-saoghail.

“Mar Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig, bidh sinn ag obair gu dlùth leis a’ Mhinistear agus leis an Riaghaltas gus na h-amasan aca airson na Gàidhlig a chur an gnìomh agus airson an àireamh de luchd-labhairt na Gàidhlig fàs aig gach ìre.”

Source: Sabhal Mòr Ostaig UHI